Met deze laatste begroting van de huidige coalitieperiode nemen we u mee naar de doorwerking van het coalitieakkoord 2014-2018 en de focus op de beleidsuitgangspunten die we de komende periode nog samen met u willen aanbrengen. Met deze begroting laten we ook zien dat we goed op weg zijn in de realisatie van onze ambities en dat de doorgevoerde ombuigingen in de afgelopen jaren ertoe geleid hebben dat we  de gemeentelijke financiën structureel op orde hebben.
Het financieel perspectief gaf bij de Kadernota alleen voor de jaarschijf 2021 een positief beeld. Met deze programmabegroting kan het financieel meerjarenperspectief als volgt worden geactualiseerd:

Ontwikkeling meerjarenperspectief (* € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Kadernota 2018-2021

932

618

229

-163

Resultaat Meicirculaire 2017

-1.686

-1.549

-1.204

-980

Werkgeverslasten en indexeringen

772

604

604

604

Overige mutaties begroting 2018

-18

156

99

-19

Ontwikkeling meerjarenperspectief

0

-171

-272

-558

Het meerjarenperspectief 2018-2021 is structureel sluitend. Het begrotingssaldo loopt na 2018 op naar € 5,5 ton positief in 2021, exclusief eventuele effecten van de Septembercirculaire 2017. Hoewel de jaarschijf 2022 buiten het meerjarenperspectief valt, weten we nu al dat de jaarschijf 2022 op twee onderdelen substantieel lager zal zijn. Het gaat hierbij om het vervallen van de precariobelasting op ondergrondse leidingen en de oplopende korting op het gemeentefonds in verband met de, door het Rijk, verwachte schaalvergroting van gemeenten.

In de Kadernota 2018-2021 is aangekondigd dat wanneer het mogelijk is om de post onvoorzien gefaseerd te verhogen, zonder dat daarvoor elders in de begroting hoeft te worden bezuinigd, het college hiertoe een voorstel zal doen aan de raad.  Het college is van mening dat het voor het opvangen van tegenvallers lopende het jaar en daarmee voor de robuustheid en stabiliteit van de gemeentelijke begroting, belangrijk is om de post onvoorzien substantieel op te hogen tot uiteindelijk 0,5% van het begrotingstotaal. Het meerjarig financieel perspectief van de gemeente laat zien dat deze ruimte er in 2018 niet is. Vanaf 2019 ontstaat wel ruimte in het meerjarenperspectief. Het college is dan ook van mening dat het aan het nieuwe college en aan de nieuwe raad is om te bepalen hoe het beperkte begrotingsoverschot dat de komende jaren ontstaat, wordt ingezet. De ophoging van de post onvoorzien is daarom niet opgenomen in het bovenstaande meerjarenperspectief.

De algemene reserve is in de periode 2014-2016 gegroeid met ca. € 3,5 miljoen.

Wij kunnen met tevredenheid terugkijken op de succesvolle groei die de stad de afgelopen jaren heeft mogen doormaken. Vele ambities uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd of in uitvoering. Het ruimtelijk aanzicht van de stad is blijvend veranderd door nieuwe woongebieden zoals het Balkon en Wilgenrijk. Maar we noemen ook projecten die zijn afgerond, zoals de transitie van de decentralisaties in het sociaal domein, de inrichting van het wijkteam en de oprichting van Stroomopwaarts.
We blijven onze aandacht vestigen op de uitvoering van het Coalitieakkoord, maar geven ook onze doorkijk op nieuwe opgaven en ontwikkelingen. De transformatie van de binnenstad, activering en participatie van de Maassluise inwoners, de uitgestelde invoering van de Omgevingswet en het zorgen voor leefbare en toekomstbestendige wijken  zijn immers allemaal opgaven die doorlopen in een volgende bestuursperiode.

Hoewel de economie zich herstelt en momenteel boven verwachting groeit, hebben de gevolgen van de crisis en de krimpende rijksbudgetten een grote impact gehad op onze inwoners. De aanpak van armoede en werkloosheid blijft daarom een omvangrijke uitdaging. We sluiten onze ogen daar niet voor en nemen maatregelen die erop gericht zijn om meer mensen aan het werk te krijgen.

Wij zien een stevige transformatieopgave binnen het hele sociale domein, bij de decentralisatietaken Wmo en Jeugd maar ook in relatie tot (passend) onderwijs. We moeten de basisvoorzieningen versterken, zelfregie en samenredzaamheid in de stad stimuleren en intramurale vormen van zorg samen met onze partners omvormen. We vinden het van groot belang een sociale stad te zijn, waar iedereen volwaardig kan blijven meedoen. Het is een opgave om dit vorm te geven binnen de budgettaire kaders; wij voorzien dat wij daarvoor de reserves Wmo en Jeugd, Innovatie Sociaal Domein en de bestemmingsreserve Participatiewet moeten inzetten. Door de recente stortingen in deze reserves verwachten we dat deze voldoende financiële ruimte bieden om de transformatie te realiseren.  

De praktijk van het openbaar bestuur vandaag de dag wordt steeds complexer met vele spelers in het veld. Samenwerking is en blijft het sleutelwoord om de opgaven waarvoor stad en overheid zich gesteld zien, te realiseren. Wij willen daarom een flexibele organisatie zijn, die midden in de stad staat, open staat voor maatschappelijke initiatieven en die actief oppakt en verder brengt. We willen een organisatie zijn die verbindt, waarin we inwoners, bedrijven en instellingen optimaal faciliteren, passend bij de mogelijkheden van deze tijd en waar inwoners vertrouwen in het lokaal bestuur hebben.  Het succes van onze agenda hangt in belangrijke mate af van het samenspel met anderen. We zijn uit op het verenigen van belangen vanuit de gedachte dat we daarmee slagkracht ontwikkelen om ook echt verschil te maken en betekenisvolle veranderingen tot stand te brengen.

In de Kadernota hebben we speciaal aandacht besteed aan de volgende beleidslijnen:
•   Voorzieningen (o.a. Koningshof) en de budgettaire gevolgen
•   Modernisering organisatie met focus op vraag gestuurd werken
•   Intensivering recreatie en toerisme
•   Budgettaire inbedding voorzieningen binnen het sociaal domein

De budgettaire effecten van de hierboven bedoelde beleidslijnen zijn integraal in de programmabegroting 2018 meegenomen. Voor 2018 verwachten we daarom op deze terreinen op dit moment geen tegenvallers. In de Kadernota is aangekondigd dat er voor de modernisering van de ambtelijke organisatie een incidenteel budget van € 4 à € 5 ton benodigd is. Ook dit is in de voorliggende begroting verwerkt.  Binnenkort wordt een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd waarin de inzet van dit budget nader is uitgewerkt.

Maassluis wil een belangrijke regionale rol spelen op het vlak van de toeristische/(water)recreatieve ontwikkeling. De additionele middelen voor citymarketing zijn van belang om de ambities op dit terrein concreet te maken. Wij hebben al de nodige stappen gemaakt om de voorzieningen in de stad te verbeteren en om Maassluis duurzaam aantrekkelijker te maken voor zowel de toeristen die Maassluis aandoen als ook voor onze eigen inwoners. Het economisch belang van toerisme vraagt ook een duurzame gemeentelijke doorontwikkeling.

Hoewel het financieel meerjarenperspectief een licht positief beeld geeft, is de structurele financiële ruimte voor Maassluis beperkt.  Met de maatregelen die we gepresenteerd hebben in de Kadernota en de positieve uitkomsten van de Meicirculaire 2017 is het ons gelukt om zorgvuldig en structureel sluitend te begroten en kan Maassluis blijven investeren in een sociaal, ondernemend en duurzaam Maassluis.