Overzicht van baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel zijn de geraamde baten en lasten per programma voor het jaar 2018 weergegeven.

Overzicht baten en lasten 2018

Bedragen (x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Burger, bestuur en veiligheid

-628

5.545

4.917

Ontwikkeling en economie

-6.154

7.791

1.637

Beheer en duurzaamheid

-8.197

13.399

5.202

Zorg, jeugd en onderwijs

-2.132

22.786

20.654

Werk en inkomen

-11.603

22.896

11.293

Sport en cultuur

-934

4.677

3.743

Algemene dekkingsmiddelen

-57.377

808

-56.569

Overhead

-36

9.222

9.186

Heffing vennootschapsbelasting

Bedrag onvoorzien

100

100

-87.061

87.224

163

Toevoegingen en onttrekkingen

Burger, bestuur en veiligheid

12

12

Ontwikkeling en economie

-2

-2

Beheer en duurzaamheid

-300

-300

Zorg, jeugd en onderwijs

-37

156

119

Werk en inkomen

-70

-70

Sport en cultuur

-165

201

36

Middelen

-6

60

54

Overhead

-12

-12

-592

429

-163

-87.653

87.653

0