Het onderdeel Overhead is, conform de wijzigingen uit 2017 van het BBV, opgenomen in de programmabegroting 2018. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.