Overzicht taakvelden

Bedrag x € 1.000

Lasten/Baten

Begroting

Begroting

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2017

2018

2019

2020

2021

0.1

Bestuur

1.788

1.783

1.775

1.772

1.772

0.10

Mutaties reserves

-2.844

-163

7

-280

-386

0.2

Burgerzaken

444

437

423

431

430

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-442

-663

-680

-700

-630

0.4

Overhead

9.337

9.186

9.086

8.840

8.753

0.5

Treasury

-1.550

-1.396

-1.205

-1.144

-1.181

0.61

OZB woningen

-4.682

-4.895

-4.924

-4.924

-4.924

0.62

OZB niet-woningen

-672

-728

-728

-728

-728

0.64

Belastingen overig

-442

-453

-453

-453

-453

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-46.500

-48.617

-48.486

-48.140

-47.992

0.8

Overige baten en lasten

772

283

-18

51

71

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.509

1.535

1.535

1.535

1.535

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.088

1.054

1.053

1.058

1.058

2.1

Verkeer en vervoer

4.537

4.171

4.155

4.163

4.171

2.2

Parkeren

1

1

1

1

1

2.3

Recreatieve havens

-9

-5

-5

-7

-7

2.4

Economische havens en waterwegen

639

610

671

680

681

3.1

Economische ontwikkeling

204

203

202

202

202

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-16

-15

-15

-15

-15

3.4

Economische promotie

133

208

208

208

208

4.1

Openbaar basisonderwijs

289

293

293

293

293

4.2

Onderwijshuisvesting

1.710

1.741

1.722

1.764

1.647

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.072

939

909

889

889

5.1

Sportbeleid en activering

349

376

376

376

376

5.2

Sportaccommodaties

1.359

1.408

1.410

1.400

1.588

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

930

1.051

1.102

1.109

1.079

5.4

Musea

239

264

239

282

267

5.5

Cultureel erfgoed

287

97

88

88

85

5.6

Media

632

629

631

629

591

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.779

2.033

2.072

2.079

2.072

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.767

1.807

1.776

1.700

1.716

6.2

Wijkteams

2.852

3.116

3.098

3.098

3.090

6.3

Inkomensregelingen

3.330

4.065

4.014

3.982

3.893

6.4

Begeleide participatie

3.062

3.621

3.578

3.526

3.400

6.5

Arbeidsparticipatie

4.108

3.326

3.286

3.241

3.131

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.073

1.101

1.146

1.193

1.243

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.178

5.486

5.514

5.575

5.631

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.360

4.270

4.311

4.418

4.436

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

19

134

134

134

134

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

891

762

766

778

782

7.1

Volksgezondheid

1.221

1.286

1.292

1.292

1.292

7.2

Riolering

-536

-552

-557

-557

-556

7.3

Afval

-1.820

-1.891

-2.043

-2.191

-2.315

7.4

Milieubeheer

671

673

688

705

722

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

11

154

150

144

141

8.1

Ruimtelijke ordening

360

418

418

417

406

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.190

36

37

37

38

8.3

Wonen en bouwen

762

820

779

779

806

0.11     Saldo rekening baten en lasten

442

0

-171

-272

-558