Begrotingsrichtlijnen

2018

Uitgaven

2018

2017

2016

2015

salarissen en sociale lasten (incl. CAO)

2,75%

3,0%

0,0%

2,0%

omslagrente

2,0%

2,0%

2,5%

3,0%

algemene reserve (vrije deel)

2,0%

2,0%

2,5%

3,0%

goederen en diensten

1,5%

0,5%

0,0%

0,0%

subsidies

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

gemeenschappelijke regelingen (indexering)

0,1%

0,6%

-/-0,65%

0,5%

Inkomsten

2018

2017

2016

2015

huren en pachten

1,4%

0,5%

1,0%

1,5%

erfpacht

1,5%

0,5%

1,0%

1,5%

afvalstoffenheffing (huishoudelijk afval)

7,0%

4,0%

2,5%

-6,0%

reinigingsrechten (bedrijfsafval)

1,5%

2,7%

1,0%

0,0%

rioolheffing

0,0%

3,0%

-1,75%

5,5%

leges burgerzaken

1,5%

0,5%

1,0%

1,5%

bouwleges

1,5%

0,5%

1,0%

0,0%

lijkbezorgingsrechten

1,5%

0,5%

1,0%

20,0%

marktgelden

0,0%

0,0%

7,5%

0,0%

hondenbelasting

1,5%

0,0%

1,0%

1,5%

precariobelasting (publieke deel)*

1,5%

0,5%

1,0%

1,5%

zee- en binnenhavengelden**

p.m.

0,3%

0,5%

1,0%

liggeld pleziervaartuigen

0,0%

0,0%

0,0%

1,5%

leges ligplaatsen in de vlieten

1,5%

0,5%

1,0%

1.5%

OZB-opbrengsten woningen

3,3%

2,3%

1,0%

1,5%

OZB-opbrengsten niet-woningen

7,4%

12,0%

1,0%

1,5%

* Dit betreft de precario op terrassen, markiezen, etc.; deze vallen buiten het wetvoorstel afschaffen precariobelasting

** De tarieven van zee- en binnenhavengelden worden centraal bepaald (gemeente Rotterdam).

Toelichting

Met de Kadernota zijn enkele ramingsgrondslagen/ begrotingsrichtlijnen reeds vastgelegd, andere zijn als pro memorie (p.m.) raming opgenomen. Bij het samenstellen van de begroting zijn besluiten genomen met betrekking tot sommige van deze p.m. posten.

Voor wat betreft de salarissen en sociale lasten is de indexering bepaald op 2,75%. In deze inflatiecorrectie is conform de nieuwe CAO gemeente de generieke salarisverhoging van 1,0% per 1 augustus 2017 en 1,5% per 1 januari 2018 verwerkt. Daarnaast is de stijging van het Individueel Keuzebudget (IKB) per 1 december 2017 met 0,5% en per 1 juli 2018 met 0,25% meerjarig meegenomen. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Naast de verwerking van de nieuwe CAO wordt rekening gehouden met 1,0% stijging van de pensioenpremies ten opzicht van de loonsom.

De indexering van het totaal gemeentelijk subsidieplafond is dusdanig verwerkt in de begroting, dat maatwerkkeuzes kunnen worden gemaakt voor uitvoering van beleidsprioriteiten 2018. De verhoging houdt derhalve niet in, dat voor alle instellingen de subsidie automatisch wordt verhoogd met dit percentage.

De huren en (erf)pachten worden conform de afzonderlijke overeenkomsten geïndexeerd, wanneer hier sprake is van prijsinflatie dan wordt het genoemde percentage gehanteerd. De tarieven 2018 worden in december 2017 vastgesteld.

Gemeentefonds

De Meicirculaire 2017 heeft als basis gediend bij het samenstellen van de begroting en er wordt uitgegaan van constante prijzen.