Risicoprofiel- en simulatie 2018

Een gemeente loopt, net als elke andere organisatie, risico’s in de uitvoering van haar taken. Van een aantal risico’s is bekend welke financiële gevolgen deze hebben en weet men vrijwel zeker dat het feit zich zal voordoen of voorgedaan heeft. De gemeente is dan gehouden hiervoor voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld bij een geraamd tekort op specifieke grondexploitaties. Bij een risico is het onbekend of het feit zich zal voordoen.

Bij de inventarisatie zijn in totaal 173 risico's in beeld gebracht. Alle risico's tellen op tot € 42,7 miljoen. Geen enkel risico is 100%, want dan zou het een knelpunt zijn. Het risicocumulatiemodel rekent scherper. Het model gaat uit van scenario's waarbij risico's niet, geheel of gedeeltelijk optreden. Vervolgens gaan we voor de hoogte van de algemene reserve uit van een zekerheidspercentage van 70%. Dat houdt in dat in 70% van de gevallen de algemene reserve hoog genoeg is.

Risicoprofiel 2018

bedragen x € 1 mln.

Zekerheidspercentage

Begroting 2017

Begroting 2018

70%

7,5

7,6

90%

8,9

8,9

Totaal grote risico’s

10,1

10,0

Overige risico's

31,6

32,7

Totaal alle risico’s

41,8

42,7