Reserve uitvoering sportnota

A.80150

Reserve uitvoering sportnota

Naam reserve

Reserve uitvoering sportnota

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80150

Doel

Middelen beschikbaar hebben voor (het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot) de uitvoering van de Sportnota

Startdatum

2015

Einddatum

Bestedingsplan

Uitvoeringsplan Sportnota Maassluis 2013

Voeding van de reserve

vanuit de structurele middelen t.b.v. de uitvoering van de Sportnota (stelpost sportaccommodatiebeleid € 82.000 en sportnota € 96.000).

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, ontstaat tijdelijk een hoger saldo in de reserve dan het ingestelde plafond.

Plafond

€ 400.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

372

Storting:

Exploitieoverschot Sportnota

131

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2018

503