Egalisatiereserve reiniging

A.80129

Reserve reiniging

Naam reserve

Egalisatiereserve reiniging

Soort reserve

Bestemmingsreserve (artikel 44, lid 2 BBV)

Nummer

80129

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van het huishoudelijke afval en de stijging van de tarieven te temperen tot circa 2% per jaar.

Startdatum

2008

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten huishoudelijk afval

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

€ 518.000 in 2020

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

863

Storting:

-

Onttrekking:

Exploitatietekort (gedeeltelijk)

-225

Boekwaarde per 31 december 2018

638