Uitvoeren Woonvisie

  • Op basis van de Woonvisie worden (periodiek) met partijen afspraken gemaakt. Gedifferentieerde woningbouw voor aantrekkelijke gemengde wijken met specifieke aandacht voor doorstroming (waaronder via pilot doorstroommakelaar), extra sociale huurwoningen (mede in opdracht van de provincie: Actualisatie Regionale Woonvisie), duurzaamheid en levensloopbestendigheid.
  • De sociale voorraad wordt jaarlijks met corporaties (Maasdelta/Vestia) en de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM) gemonitord, zie de indicatorenlijst.