Het versterken van de lokale economie

Koppeling onderwijs/arbeidsmarkt

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft een doorlopend aandachtspunt. We stimuleren het overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Bedrijventerrein De Dijk

Er zijn inmiddels drie kavels verkocht en naar verwachting worden er binnenkort koopovereenkomsten voor nog eens twee kavels gesloten. De acquisitie is intensief met als doel om in 2022 alle kavels (60.000 m2) op dit bedrijventerrein te hebben verkocht.

Lely Campus

Het bestemmingsplan is in 2016 vastgesteld. In 2017 is de nieuwe bedrijfsontsluiting gerealiseerd. Lely kan vorm geven aan de campus, waarbij de gemeente waar nodig en mogelijk zal faciliteren.

Impuls Kwaliteit Binnenstad

De gemeenteraad heeft op 1 november 2016 het werkprogramma Impuls Kwaliteit Binnenstad vastgesteld. Hierin in een samenhangende aanpak beschreven waarmee het economisch functioneren, de stedenbouwkundige kwaliteit en de (watergebonden) recreatie wordt gestimuleerd. Naast zaken als de verbetering van de centrumroute, herstel historische trekvaartroute en Monstersche Sluis, vervanging kademuur en bestrating Goudsteen is de planuitwerking voor de Vlietlocatie een belangrijk onderwerp voor 2018.

Retaildeal

De Binnenstad heeft het initiatief genomen voor het traject "De Nieuwe Winkelstraat". Hierbij wordt met alle betrokken stakeholders gekeken hoe een winkelgebied toekomstbestendig kan worden gemaakt. De gemeente zal dit initiatief ondersteunen.

Uitvoering economische visie

De economische visie en het citymarketingplan zullen verder worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van het economisch beleid is het economisch actieplan leidend. In 2018 houdt dit onder andere in dat een ondernemersklimaatmeting wordt opgezet, een inventarisatie van langdurige leegstand op bedrijventerreinen plaatsvindt en de vrijetijdseconomie verder wordt versterkt.