Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

MaassluisNederlandInformatie indicator
Indicator201420152016201420152016Bron
Vestigingen76,583,391,8125,0129,2134,0LISA
Nieuwbouw woningen2,86,0ABF - Systeem Woningvoorraad
Functiemenging34,133,934,551,951,852,1LISA
Demografische druk57,258,760,352,252,753,0CBS - Bevolkingsstatistiek